Δικαιολογητικά Έναρξης Επαγγέλματος Ατομικής ΕπιχείρησηςΓια να κάνει κάποιος έναρξη επαγγέλματος πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
 

Βήμα 1ο: Εγγραφή σε επιμελητήριο.

Για την έναρξη επαγγέλματος απαιτείται, καταρχάς, βεβαίωση εγγραφής από το επιμελητήριο που ανήκει ο ενδιαφερόμενος. (2 αντίτυπα)

Στην περίπτωση που γίνεται εγγραφή για πρώτη φορά, στο επαγγελματικό επιμελητήριο, χορηγείται βεβαίωση προεγγραφής την οποία καταθέτει ο ενδιαφερόμενος στην εφορία για την έναρξη επαγγέλματος. Αφού μετά ολοκληρώσει τη διαδικασία της έναρξης, καταθέτει το αντίστοιχο αποδεικτικό στο επιμελητήριο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής του σε αυτό.


Για την προεγγραφή απαιτείται ένα επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας και μια φωτοτυπία του μισθωτηρίου

Η εγγραφή στο Επιμελητήριο κοστίζει ανάλογα από σαράντα πέντε εώς εξήντα ευρώ (45€-60€)

Βήμα 2ο: Προσωρινή εγγραφή σε ασφαλιστικό ταμείο.

Για την έναρξη επαγγέλματος απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση εγγραφής από ασφαλιστικό φορέα.

Για τον Ο.Α.Ε.Ε.

Δικαιολογητικά εγγραφής:
 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας μαζί με την ταυτότητα.
Μια φωτοτυπία των πρώτων ενσήμων του πρώτου ασφαλιστικού φορέα και το πρωτότυπο (για ασφαλισμένους μετά την 01/01/1993)
Βεβαίωση απογραφής από το ΙΚΑ (για ασφαλισμένους μετά την 01/01/1993)
Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο εφορία ή υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης στέγης θεωρημένη από δημόσια αρχή και μία φωτοτυπία.
Αποδεικτικό ΑΦΜ
Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
Δικαίωμα εγγραφής εκατόν έντεκα ευρώ και δέκα λεπτά (111,10€)
Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από αστυνομία, σε περίπτωση που η εγγραφή γίνει από άλλο πρόσωπο, στην οποία να αναφέρεται ότι παρέχεται η δυνατότητα για συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνη δηλώσεων που απαιτούνται για την εγγραφή του στον Ο.Α.Ε.Ε. και την ταυτότητα του.
Υπεύθυνη δήλωση με ανάλογο κείμενο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν αναφέρεται στην εξουσιοδότηση , ότι μπορεί ο εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση, που αφορά την εγγραφή.

Στην συνέχεια χορηγείται βεβαίωση προσωρινής εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. Ο ασφαλισμένος καταθέτει αυτή τη βεβαίωση στην εφορία για να κάνει έναρξη επαγγέλματος.

Βήμα 3ο: Έναρξη επαγγέλματος στην εφορία.

Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει στην εφορία οπού ανήκει η έδρα της επιχείρησης του, στο τμήμα μητρώου, και καταθέτει τα παρακάτω: (Για πρώτη εγγραφή)
 Τη βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο.
Τη βεβαίωση εγγραφής από τον Ο.Α.Ε.Ε.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του.
Το μισθωτήριο συμβόλαιο της έδρας ή αν πρόκειται για παραχώρηση, χρειάζεται το συμβόλαιο και αντίγραφο αυτού μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι παραχωρεί το χώρο για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα. (Αν άλλαξε κάποιο στοιχείο στη διεύθυνση της έδρας και το συμβόλαιο δεν το γράφει, χρειάζεται επιπλέον και ένας πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. κλπ.)
 
Βήμα 4ο: Ολοκλήρωση εγγραφής στο ασφαλιστικό ταμείο.

Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος επιστρέφει στον Ο.Α.Ε.Ε. όπου καταθέτει το αποδεικτικό έναρξης επαγγέλματος. Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής στο ταμείο και παραλαμβάνει και ειδική βεβαίωση την οποία καταθέτει στη συνέχεια στην εφορία για να κάνει θεώρηση βιβλίων-στοιχείων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η έναρξη αφορά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται επίσης και προέγκριση αδείας από τον οικείο Δήμο
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να σχολιάσετε ή να ρωτήσετε σχετικά με την κάθε δημοσίευση. (Σημ: Τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά από έλεγχο του διχειριστή.)