ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Υπενθυμίζεται από την Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών είναι η 30/04/2012. Συνεπώς, οι οφειλέτες του Ιδρύματος θα πρέπει να υποβάλουν άμεσα σχετική αίτηση στα αρμόδια υποκαταστήματα προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων που προβλέπουν.

Επισημαίνεται ότι, η προθεσμία της έκπτωσης του προσωρινού διακανονισμού, κατά 40%, επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31/12/2011, οφειλής λήγει οριστικά στις 30/04/2012.

Επίσης, η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στις διατάξεις του εδ. β' παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012, λήγει οριστικά στις 30/04/2012.

Με δεδομένο ότι, δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση ισχύος, της έκπτωσης κατά 40% των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, του προσωρινού διακανονισμού καθώς και της ρύθμισης του εδ. β' παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4038/2012 (εφάπαξ εξόφληση έως και έξι δόσεις με έκπτωση 100% και ρύθμιση από επτά έως δέκα δόσεις με έκπτωση 75%) καλούμε τις επιχειρήσεις που οφείλουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνεται.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Για την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, 
απαιτούνται τα παρακάτω:   
1.  Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μέχρι την 31/12/2013.
2.   Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2011 και έκπτωση 40%, επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι την 30/04/2012.
3.    Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2012 και εφεξής.
4.    Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2011, έναντι της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2011 οφειλής.
       Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2011 οφειλής, ούτε μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2011 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).  

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του εδ. β' παρ. 1 του άρθρου 21 
του ν.4038/2012, απαιτούνται τα παρακάτω:   
1.Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μέχρι την 30/04/2012.

2.Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων 
   μέχρι την 31/12/2011.

3.Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2012 και εφεξής.

4.Εφάπαξ καταβολή ή καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την 31/05/2012.

5.Τρόποι ρύθμισης: 


* εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 
   ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων 
   και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.  


* ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 
  ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί των προσθέτων τελών, 
  προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, 
ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης, ο οποίος υποβάλλει αίτηση 
υπαγωγής στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών του και καταβάλλει την πρώτη δόση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να σχολιάσετε ή να ρωτήσετε σχετικά με την κάθε δημοσίευση. (Σημ: Τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά από έλεγχο του διχειριστή.)