Ασφαλιστικές εισφορές δύο περιόδων θα πληρώσουν τον Μάιο οι επιχειρήσεις - Άλλαξε πλέον η προθεσμία πληρωμής εισφορών.

Ασφαλιστικές εισφορές δύο περιόδων θα κληθούν να πληρώσουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό μέσα στο μήνα Μάιο, μετά από τις αλλαγές στις προθεσμίες πληρωμής αυτών που επέφερε ο τελευταίος νόμος 4075/2012 "Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις."

Συγκεκριμένα, το άρθρο 20 του νόμου 4075/2012 τροποποίησε την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951 "Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων." και ορίζει ότι ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις Δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο.


Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.


Επίσης, η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.
(Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή του νόμου στο Φ.Ε.Κ. ήτοι την 11-4-2012).


Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό θα πρέπει μέχρι την 7η Μαΐου (5η Εργάσιμη) να καταβάλουν στο ΙΚΑ τις εισφορές του μήνα Απριλίου και έως το τέλος του Μαΐου τις εισφορές του Δώρου Πάσχα.


*Υποσημείωση: Το συγκεκριμένο μέτρο πήρε παράταση και θα ισχύσει τελικά απο 01/07/2012


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να σχολιάσετε ή να ρωτήσετε σχετικά με την κάθε δημοσίευση. (Σημ: Τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά από έλεγχο του διχειριστή.)